เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้: "ทุ่งสังหาร"
เป้าหมาย (understanding Goal):
เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทักษะการคิดและการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติและภราดรภาพ

after school

หนึ่งงาน  หนึ่งล้านแรงบันดาลใจนักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้ขั้นนตอนเริ่มต้นในการเตรียมดิน เตรียมแปลงผัก  

นำเอาเศษใบไม้แห้งมาหมักทั้งไว้ที่แปลง    ใบไม้เริ่มย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี


......................................................
ช่วยกันปลูกผัก หว่านเมล็ดพันธ์ุ  ผักที่พวกเรากำลังปลูกมี ผักใบเลื่อย  ผักหอม พริก มะเขือ  โหรพา กะเพรา  แมงลัก ตะไคร้
เรียนรู้การตอน กิ่งมะนาว

เรียนรู้การเพาะเชื้อเห็ด กับคุณแม่พี่โอ๊ต  ม.2ประมวลภาพกิจกรรม หนึ่งงาน หนึ่งล้านแรงบันดางใจ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น