เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้: "ทุ่งสังหาร"
เป้าหมาย (understanding Goal):
เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทักษะการคิดและการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติและภราดรภาพ

week7

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
22-26 มิ.ย. 2558
โจทย์
- เหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
- การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในอดีตส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอและร่วมอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังที่ดู
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน
- เรื่องเล่า
- หนังเรื่อง Freedom Writer
- อินเตอร์เน็ต
จันทร์ (2 คาบ)
ชง: ครูเล่าเรื่องค่าเงินตกต่ำของประเทศซิมบับเว, อาร์เจนตินา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์ นักเรียนจะใช้ชีวิตอย่างไร?”
เชื่อม: ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันในรูปแบบ Round Robin
ชง: ครูให้โจทย์นักเรียนไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
อังคาร (2 คาบ)
ชง: ครูเปิดหนังเรื่อง Freedom Writer
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร?” เกี่ยวกับหนังที่ได้ดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร?” เกี่ยวกับหนังที่ได้ดู
เชื่อม: นักเรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในรูปแบบ Show and Share
พฤหัสบดี (2 คาบ)
เชื่อม: นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้น ศึกษาข้อมูล และบันทึกลงในสมุดเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนนำเสนอความคืบหน้าและศึกษาเพิ่มเติม
ศุกร์ (2 คาบ)
เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องที่ศึกษาคือ ผลกระทบของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ (การ์ตูนช่อง, บทความ, Mind Mapping, Flow Chart, ชาร์ตความรู้ ฯลฯ)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายผลกระทบของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ใช้ :นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงานที่แสดงออกถึงความรู้สึกร่วมในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ (เขียนคำอุทิศ, แต่งบทกวี บทประพันธ์ เพลง, เขียนจดหมาย, ใช้โวหารภาพพจน์)
เพื่อบรรยายความลำบากในการกินอยู่
เชื่อม: นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าจากครู
- เขียนผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
- ทำกิจกรรมการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
- สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในปัจจุบัน
- บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด
ชิ้นงาน
- เครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้


ความรู้
- เข้าใจเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
- เข้าใจเรื่องการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา
ทักษะการวางแผน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานค้นหาข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้
- สามารถสร้างชิ้นงานต่างๆผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วมเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นรับทราบได้
คุณลักษณะ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ชิ้นงาน/สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
เครื่องมือแสดงความรู้สึก

1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  กิจกรรมนำเสนอเรื่องสังคม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม :
  สัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนำเสนอเรื่องสังคม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบัน ในรูปแบบการ์ตูนช่อง การนำเสนอครั้งนี้ เนื่องจากต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเหตุการณ์ในพื้นที่ของการสังหารหมู่ สงคราม ไม่ใช่ตัวประวัติศาสตร์อย่างเดียว หลายกลุ่มจึงติดปัญหาการสรุปความเข้าใจ ครูแนะนำให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและมานำเสนอในสัปดาห์ถัดไป

  กิจกรรมเราต่างเหมือนกัน:
  จากเรื่องความขัดแย้งไม่เท่ากับความรุนแรง สัปดาห์นี้ครูเตรียมกิจกรรมให้นักเรียนเข้าใจความต่างและเหมือนของเพื่อน เพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจระหว่างกัน และเคารพในความแตกต่างของอัตลักษณ์ของเพื่อนๆ ครูให้นักเรียนวาดรูปดอกไม้ลงบนกระดาษ วงกลมตรงกลางที่เป็นเกสรให้เขียนชื่อตัวเอง ส่วนแต่ละกลีบให้เขียนคำสั้นๆ ที่อธิบายตัวตนของนักเรียน ครูให้นักเรียนส่งกระดาษมาที่ครู แบ่งห้องเป็น 2 ฝั่งด้วยเทปกาว อธิบายกติกาว่า ถ้าครูอ่านคำอธิบายตัวตน คำใดที่ตรงกับตัวเอง (แม้ตัวเองจะไม่ได้เขียน) ให้นักเรียนเดินไปที่เทปกาวที่อยู่ตรงกลาง (ตัวอย่าง เช่น เพศชาย-หญิง, เป็นคนอำเภอลำปลายมาศ-นางรอง) กิจกรรมนี้ นักเรียนสนุก และได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ถึงแม้เราจะต่างกัน แต่เรากลับมีความเหมือนมากกว่าความต่าง

  กิจกรรมดูหนังเรื่อง Hotel Rwanda :
  ครูให้นักเรียนดูหนังเรื่อง Hotel Rwanda และพูดเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์การแบ่งสีเสื้อในประเทศไทย มีหลายคนกล่าวว่า เหตุการณ์ในประเทศไทยมีความคล้ายกับเหตุการณ์ในรวันดา ครูให้นักเรียนแต่งกลอนแสดงความรู้สึกกับหนังที่ได้ดูด้วย

  สัปดาห์นี้อยู่ในช่วงวันที่ 24 มิถุนายน ครูจึงให้คำถามให้นักเรียนไปหาคำตอบมาว่า วันนี้เมื่อปี พ.ศ. 2475 เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับประเทศไทย

  ตอบลบ