เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้: "ทุ่งสังหาร"
เป้าหมาย (understanding Goal):
เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทักษะการคิดและการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติและภราดรภาพ

week5

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
8-12 มิ.ย. 2558
โจทย์
- เหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน
- การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
KeyQuestions
- นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ในอดีตส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอและร่วมอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน
Round Robin
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ครูเล่า และกิจกรรมที่ทำ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน
- ใบความรู้เรื่องการล่มสลายของวัฒนธรรมโบราณ (อียิปต์, โรมัน, มายา) เรื่องการล่มสลายของวัฒนธรรมจีน
- เก้าอี้
- ใบคำสั่ง
- วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ดอกไม้ ก้อนหิน
- อินเตอร์เน็ต
จันทร์ (2 คาบ)
ชง: ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการล่มสลายของวัฒนธรรมโบราณ (อียิปต์, โรมัน, มายา) เรื่องการล่มสลายของวัฒนธรรมจีน
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด อารยธรรมโบราณเหล่านี้ล่มสลายได้อย่างไร?”
เชื่อม: ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกัน ในรูปแบบ Round Robin
อังคาร (2 คาบ)
ชง: ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จจากครูที่ต่างกัน (กลุ่ม1- ให้รวมเก้าอี้ไว้ที่กลางห้อง, กลุ่ม2- ให้รวมเก้าอี้ไว้ที่ริมหน้าต่าง, กลุ่ม3- ให้รวมเก้าอี้ไว้ที่ริมประตู) มีกติกาว่า ห้ามแต่ละกลุ่มบอกเป้าหมายกับกลุ่มอื่นๆ
- เมื่อกิจกรรมดำเนินไปสักพัก ครูอาจขอตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาพูดคุยตกลงกัน
เชื่อม : นักเรียนร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเรื่องการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง ในรูปแบบ Round Robin
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ในบ้าน หรือชุมชนของนักเรียนมีปัญหาความขัดแย้งอะไรบ้าง มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร และถ้าเป็นนักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร
เชื่อม: ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกัน ในรูปแบบ Round Robin
พฤหัสบดี (2 คาบ)
เชื่อม: นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้น ศึกษาข้อมูล และบันทึกลงในสมุดเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนนำเสนอความคืบหน้าและศึกษาเพิ่มเติม
ศุกร์ (2 คาบ)
เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องที่ศึกษาคือ ผลกระทบของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม ในปัจจุบัน ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ (การ์ตูนช่อง, บทความ, Mind Mapping, Flow Chart, ชาร์ตความรู้ ฯลฯ)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายผลกระทบของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม
ใช้ :นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงานที่แสดงออกถึงความรู้สึกร่วมในรูปแบบ
การจัดดอกไม้
เชื่อม: นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และกิจกรรมที่ทำ
- สร้างชิ้นงานผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
- ทำกิจกรรมการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
- สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในปัจจุบัน
- บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงสมุด
ชิ้นงาน
- เครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-สมุดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้

ความรู้
- เข้าใจเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน
- เข้าใจเรื่องการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา
ทักษะการวางแผน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานค้นหาข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้
- สามารถสร้างชิ้นงานต่างๆผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วมเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นรับทราบได้
คุณลักษณะ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ชิ้นงาน/สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
เครื่องมือแสดงความรู้สึก
1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  กิจกรรมนำเสนอเรื่องประวัติศาสตร์ :
  จากสัปดาห์ที่แล้ว นักเรียนได้หาข้อมูล รวบรวมสรุปองค์ความรู้ และนำเสนอผ่าน Time Line ทุกกลุ่มเตรียมตัวมาดี ทำชิ้นงานออกด้วยสีสันสดใส จะมีบางกลุ่มที่ข้อมูลยังไม่ตรงประเด็นบ้าง ครูช่วยปรับแก้ เพื่อให้การค้นว้าครั้งต่อไปตรงประเด็นมากขึ้น

  กิจกรรมความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา :
  นอกจากเรื่องสงความ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่นักเรียนได้ศึกษา ครูอยากให้นักเรียนได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเรื่องความขัดแย้ง จึงจัดกิจกรรมเพิ่ม เริ่มจากครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนและสังคมหนึ่งๆอยู่รอด ไม่มีอยู่ไม่ได้?” โดยให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษ และเริ่มตั้งคำถามต่อ “จากปัจจัยที่นักเรียนเขียนปัจจัยใดเป็นความจำเป็น หรือความต้องการ และอะไรคือความแตกต่างของสองสิ่งนี้” เมื่อนักเรียนเขียนขอตัวเองแล้ว ครูให้นักเรียนจับคู่ เป็นกลุ่ม 4 คน และรวมเป็นกลุ่มใหญ่ คุยกันโดยให้หาฉันทมติเกี่ยวความจำเป็น และความต้องการ นักเรียนให้ความร่วมมือทำกิจกรรมเป็นอย่างดี เริ่มเห็นเค้าลางของความขัดแย้งตั้งแต่ในใจตนเองที่ต้องเลือกระหว่างสิ่งไหนเป็นความจำเป็น สิ่งไหนเป็นความต้องการ และเมื่อยิ่งมาจับคู่ รวมเป็นกลุ่ม ความขัดแย้ง ความเห็นต่างก็เห็นชัดมากขึ้น เป็นกิจกรรมที่สื่อถึงความขัดแย้งได้ชัดเจนและตรงประเด็น

  ตอบลบ