เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 1/2558 หน่วยการเรียนรู้: "ทุ่งสังหาร"
เป้าหมาย (understanding Goal):
เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทักษะการคิดและการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติและภราดรภาพ

week11

เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์/สังหารหมู่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Week
Input
Process
Output
Outcome
11
19-23 ก.ค. 2558
โจทย์
- สิ่งได้เรียนรู้ตลอด 1 Quarter 
ประเมินตนเอง
- ถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องที่ศึกษาและเรียนรู้มาตลอด 1 Quarter
Key  Questions
- นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
- นักเรียนจะนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้ มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้หลังเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน
จันทร์ (2 คาบ)
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้  จากการเรียนรู้หน่วย ทุ่งสังหาร?
เชื่อม:
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแต่ละคนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนใน Quarter ที่ 1 นี้  รูปแบบ Mind Mapping
อังคาร (2 คาบ)
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด   “ใน Quarterที่ 1นี้ นักเรียนคิดว่าสิ่งไหนที่ตนเองทำได้ดีแล้วมีสิ่งไหนที่ตนเองต้องพัฒนาเพิ่มเติม?
เชื่อม :นักเรียนเขียนประเมินตนเองในสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- นักเรียนช่วยกันเตรียมความพร้อมถ่ายทอดความเข้าใจ
พฤหัสบดี (2 คาบ)
ใช้: นักเรียนร่วมกันแสดงผลงานถ่ายทอดความเข้าใจ
ศุกร์ (2 คาบ)
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนที่ 1 
-นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนตลอด 1 Quarter ในรูปแบบ Mind Mapping
ภาระงาน
- ทำ Mind Mapping สรุปการเรียนรู้ทั้ง Quarter
- เขียนประเมินตนเองในสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
- แสดงผลงานถ่ายทอดความเข้าใจ
ชิ้นงาน
- งานตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mappingสรุปการเรียนรู้ทั้ง Quarter
- งานเขียนประเมินตนเองในสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของการกระทำที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำสงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา
ทักษะการวางแผน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานค้นหาข้อมูล
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้
- สามารถสร้างชิ้นงานต่างๆผ่านเครื่องมือแสดงความรู้สึกร่วมเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นรับทราบได้

คุณลักษณะ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เคารพในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ชิ้นงาน/สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

เครื่องมือแสดงความรู้สึก

2 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน

  Week11
  สัปดาห์เป็นสัปดาห์สุดท้ายของ Quarter 1 ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนมาและเชื่อมโยงไปถึงอนาคต และให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนมา

  กิจกรรมมองอนาคต:
  ครูตั้งคำถามให้นักเรียนได้ทบทวนสิ่งที่เรียน โดยเริ่มจากคำถามทั่วไป สนุกๆ ที่ไม่เกี่ยวกับที่เรียน และเกี่ยวกับที่เรียน เริ่มจากคำถามถามความจำ ถามให้คิดเชื่อมโยง และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่อยนี้ จากนั้นครูและนักเรียนแลกเปลี่ยน ครูให้นักเรียนดูข้อมูลโลกในปัจจุบันจากเว็บไซต์ http://www.worldometers.info/ ได้แก่ ข้อมูลจำนวนประชากร จำนวนคนเกิด คนตาย ปริมาณการใช้น้ำ น้ำมัน การตัดใช้ทำลายป่า ค่าใช้จ่ายในการทหาร การศึกษา การรักษาพยาบาล นักเรียนสนใจกันมาก ระหว่างที่ดูตัวเลขนักเรียนก็คิดตาม ตัวอย่างเช่น จากข้อมูลน้ำมันจะหมดจากโลกในอีก 14,00 กว่าวัน นักเรียนก็จะมีคำถามว่า เราควรหันไปใช้อย่างอื่นแทนดีไหม เมื่อดูข้อมูลจบ ครูถามนักเรียนว่ารู้สึกอย่างไร ครูให้ข้อมูลต่อว่า ในอนาคต ปี 2040 (อีกแค่ 25 ปี) นักวิชาการหลายสำนักคาดการณ์ว่า โลกจะมีประชากร 9000 ล้านคน ครูตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดอีกว่า ถ้าถึงปี 2040 จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วจะมีผลกระทบอะไรต่อชีวิตนักเรียนบ้าง จากนั้นก็แลกเปลี่ยนกัน มีหลายคำตอบที่น่าสนใจ เช่น คนจะแข่งขัน แก่งแย่งกันมากขั้น หางานทำได้ยากขึ้น

  สำหรับก่อนปิด Quarter ครูให้นักเรียน 1) นำข้อมูลที่ตอบคำถามเกี่ยวกับปี 2040 ไปนำเสนอในรูปแบบ Infographic 2) ตอบคำถามจากสิ่งที่อยากเรียนรู้ที่นักเรียนช่วยกันคิดตั้งแต่สัปดาห์แรก 3) ทำ Mind mapping หลังเรียน และ 4) เขียนประเมินตนเอง

  ตอบลบ
 2. กิจกรรมการแสดงปิด Quarter :
  ในกิจกรรมปิดบ้านพี่มัธยมฯ มีการจัดกิจกรรมสรุปการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนที่ 1 นักเรียนทั้ง 3 ชั้นต่างนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจ มีทั้งสาระและรอยยิ้มไปพร้อมๆ กัน รวมถึงการแสดงของม.2 ด้วย การนำเสนอของพี่ ม.2 มีการแสดงที่ผสมผสานทั้งละคร การฟ้อนรำ และส่วนหนึ่งในนั้นมีการสรุปการเรียนรู้หน่วย 'ทุ่งสังหาร' ไว้ด้วย นักเรียนได้นำเสนอผ่านบทพูด คำกลอน คลอด้วยเสียงเพลงที่วังเวงชวนหดหู่ ประกอบการแสดงสื่อความหมาย และนี่คือบทพูดของนักเรียนชั้นม. 2

  ขอยกกล่าว ถึงเรื่องราว ในคราวก่อน ในบางเรื่อง ในบางตอน จะกล่าวถึง
  นำมาพูด นำมาให้ คิดคำนึง ด้วยเรื่องที่ จะกล่าวถึง พึงสงคราม...
  เรื่องราวในอดีตกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้ทุกคนต้องหวาดผวา เพราะความรุนแรงและการทารุณกรรมในแบบต่างๆ ที่แสนโหดร้ายและป่าเถื่อนของสงครามและความขัดแย้ง ในวันนี้พวกเราชั้นม.2 ขอนำมาบอกเล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกๆ ท่านได้สดับรับฟังกันโดยทั่วกัน

  การล้มตาย มากมาย ที่เคยเกิด เป็นบ่อเกิด แห่งปัญญา ตามยุคสมัย
  เมืองนานจิง รวันดา หรือที่ใด แล้วนั้นไซร้ เป็นส่วนหนึ่ง ของสงคราม
  ผู้คนฆ่า กันตาย หลายแสนศพ ความสงบ จะหานั้น ไม่มีเหลือ
  ทั้งอาหาร ยังไม่พอ จะจุนเจือ แสนลำบาก ยากเหลือ เหยื่อสงคราม
  กลิ่นคาวเลือด ฟุ้งตลบ กลบความสุข ผู้คนต่าง มีแต่ทุกข์ กันทั่วหน้า
  ยังไม่รู้ จะหาใคร มาเยียวยา ช่วยรักษา ทั้งกายใจ ให้หายดี
  ทุ่งสังหาร ร้อยล้าน หมื่นแสนศพ มีจุดจบ อย่างเศร้าใจ ความตายหนา
  กลิ่นเลือดฟุ้ง กระจาย ในนภา โอ้!! อนิจจา สงครามหนา คือความตาย

  ถ้าสามารถย้อนอดีตกลับไปได้ ถ้าทุกๆ คนต่างรับฟังกัน ยอมรับความคิดของแต่ละฝ่าย เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และไถ่ถามความคิดเห็น ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่า เหตุการณ์ความรุนแรงทั้งหลายเหล่านนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่

  ตอบลบ